hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/012243-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Obce Nová Bošáca o súhlas na budovanie a vyznačenie turistického chodníka v k.ú. Nová Bošáca v CHKO Biele Karpaty a vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR – Správy CHKO Biele Karpaty.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 23.3. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Obce Nová Bošáce, 913 08 Nová Bošáce č. 79, zn. OUBN 63/2017 z 21.3. 2017.

          Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu §13 ods.2 písm. i) a §14 ods.2 písm. a) v znení §13 ods.2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vyznačenie a budovanie nového turistického chodníka v území s 2. stupňom ochrany prírody v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Navrhovaná žltá značka vedie od zelenej turistickej značky z osady Horné Kameničné cez kótu Nová Hora (629,7 m n.m.) po štátnu hranicu s ČR, kde sa má napojiť na žltú turistickú značku vedúcu do obce Nivnice pri Uherskom Brode. Navrhovaná trasa je vedená po existujúcej chotárnej ceste na pozemkoch Pozemkového spoločenstva – komposesorát Nová Hora vedených na liste vlastníctva č. 1997 v k.ú. Nová Bošáca.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody ďalej žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania podľa priložených podkladov a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 10.4. 2017. 

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Príloha pre ŠOP SR:

1) Kópia žiadosti.

2) Kópia súhlasu vlastníka pozemkov.

3) Kópia mapového podkladu.

 

Rozdeľovník:

1. Obec Nová Bošáca, 913 08 Nová Bošáce č. 79

2. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

3. ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava