hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/011998-002/Ba

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Zmena stavu mokrade v koryte toku Nitrica, v k. ú. Temeš žiadosť o vydanie súhlasu.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 20. 03. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti fyzickej osoby - podnikateľ Milan Mazáň, so sídlom pri Mlyne, 038 54 Krpeľany, z 16. 03. 2017, doručená 20. 03. 2017.

           Predmetom konania je vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov odstránením nánosov v koryte toku Nitrica v rkm 35,4 v úseku od odberného objektu vodnej stavby Rybné hospodárstvo Temeš po hranicu mosta od obce Temeš. Odstránenie nánosov je v súlade s podmienkou č. 5 rozhodnutia Okresného úradu Prievidza ako orgánu štátnej vodnej správy OU-PD-OSZP-2015/07239. Spolu so žiadosťou žiadateľ uhradil správny poplatok vo výške 100,-€ v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a doložil stanovisko správcu vodného toku – SVP, š.p. Správa povodia hornej Nitry, Škultétyho 9, 955 01 Topoľčany CS SVP OZ PN 1736/2017/2 z 20. 02. 2017.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

          Orgán ochrany prírody súčasne žiada Štátnu ochranu prírody, Správu CHKO Ponitrie o odborné stanovisko k predmetu žiadosti.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník

Milan Mazáň, pri Mlyne, 038 54 Krpeľany

SVP, š.p., OZ Piešťany, SVP, š.p. Správa povodia hornej Nitry, Škultétyho 9, 955 01 Topoľčany

Okresný úrad Prievidza, OSZP, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava