hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/005128-002

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Zmena stavu mokrade vodného toku v súvislosti s rekonštrukciou cesty II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice žiadosť o vydanie súhlasu

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 17. 01. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, v zastúpení Malastav, s.r.o. Trenčín, Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenčín, z 11. 01. 2017.

          Predmetom konania je vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s rekonštrukciou cesty II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice ( úsek cesty od hranice križovatky ciest I/61 a II/516 v zastavanej časti obce Trenčianska Teplá po novovybudovaný úsek križovatky ciest R2, I/9 a II/516 v k. ú. Horné Ozorovce). V rámci rekonštrukcie sa bude realizovať oprava mostných objektov ponad vodné toky Teplička, Machnáč, Skalník, Peťovský potok v katastrálnych územiach Trenčianske Teplice, Petrova lehota, Horné Motešice, Dolné Motešice, Bobot, Horňany a Dežerice.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia alebo na ústnom pojednávaní.

          Orgán ochrany prírody súčasne žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu CHKO Biele Karpaty podľa § 32 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o odborné stanovisko k predmetnej žiadosti.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho  konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník

Malastav, s.r.o. Trenčín, Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenčín

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava