hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/004478-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti STAVOKOMPLET, spoločnosti s r.o. o výnimku zo zákazu meniť stav mokrade v Prírodnej pamiatke rieka Myjava v k.ú. Stará Myjava zaústením dažďovej kanalizácie z novostavby bytového domu.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 11.1. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti STAVOKOMPLET, spoločnosti s r.o., so sídlom: Mýtna 546, 916 01 Stará Turá, IČO: 31443443, (ďalej len žiadateľ).

          Predmetom konania je žiadosť o povolenie výnimky podľa §67 písm. h) zo zákazu meniť stav mokrade alebo koryto vodného toku podľa §16 ods.1 písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s navrhovaným zaústením dažďovej kanalizácie z novostavby bytového domu do Prírodnej pamiatky rieka Myjava, v ktorej platí piaty stupeň ochrany prírody, na pozemku parc. č. 29375/1 v katastrálnom území Stará Myjava.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1. STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o., Mýtna 546, 916 01 Stará Turá

2. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava

3. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava

4. ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie, Vajanského 17, 901 01 Malacky

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava