hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/035709-002

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Povolenie výnimky na organizovanie verejného turistického podujatia v ochrannom pásme prírodnej rezervácie Ostrý vrch: Soblahovská 35 – ka a Predsilvestrovský výstup na Ostrý vrch - žiadosť.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že 25. 11. 2016 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Obce Soblahov, Obecný úrad, 913 38 Soblahov, IČO 00 311 987, zastúpená starostom obce Mariánom Hudecom, z 23. 11. 2016.

          Predmetom konania je povolenie výnimky na organizovanie verejného turistického podujatia v ochrannom pásme prírodnej rezervácie Ostrý vrch, Soblahovská 35 – ka a Predsilvestrovský výstup na Ostrý vrch. V žiadosti obec Soblahov žiada aj o výnimku na umiestnenie informačnej tabule a odpočívadla v ochrannom pásme PR Ostrý vrch, ale tieto činnosti náš úrad povolil výnimku v roku 2011 rozhodnutím KÚŽP/2011/00336 – 003.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník

Obec Soblahov, Obecný úrad, 913 38 Soblahov č. 366

Lesné družstvo Soblahov, pozemkové spoločenstvo, 913 38 Soblahov 366

ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty , Trenčianska č. 31, 914 41 Nemšová

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk  

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava