hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/035628-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

           Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 25. novembra 2016 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Slovenského horolezeckého spolku JAMES (kontaktná adresa: Junácka 6, 832 80 Bratislava), týkajúcej sa predĺženia platnosti rozhodnutia na vykonávanie horolezeckej činnosti v prírodnej pamiatke (PP) Beckovské hradné bralo.

           Predmetom žiadosti je predĺženie platnosti rozhodnutia č. KÚŽP 2012/390/2163/SD z 9. júla 2012 (právoplatnosť 27. 07. 2012) podľa § 89 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrany prírody a krajiny“) na povolenie výnimky na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce podľa § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny a vykonávanie skalolezeckého výstupu za hranicami zastavaného územia obce podľa § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny v predmetnom chránenom území podľa § 67 písm. h) uvedeného zákona. PP Beckovské hradné bralo sa nachádza v k. ú. obce Beckov, okres Nové Mesto nad Váhom a platí v ňom štvrtý stupeň ochrany prírody podľa § 15 zákona o ochrane prírody a krajiny.

          Pôvodné rozhodnutie bolo vydané na dobu určitú, s platnosťou do 31. decembra 2016. Žiadosť bola na náš úrad doručená dňa 25. novembra 2016, čím bola splnená časová podmienka na predĺženie rozhodnutia podľa § 89 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk  (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

 

Doručí sa poštou

1) Obec Beckov, Obecný úrad č. 180, 916 38 Beckov

2) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

3) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Doručí sa zverejnením na internete

4) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

5) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

6) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

7) Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

8) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

9) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

11) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

12) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22

13) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava