hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/033960-6/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 30. novembra 2016 správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo veci plánovanej výstavby parkovacieho domu na lokalite Kohútka na parcele KN-C č. 3813/26 v k. ú. Lazy pod Makytou, okres Púchov.

          Predmetom konania je vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) k plánovanej výstavbe trojpodlažnej budovy parkovacieho domu s infraštruktúrou s celkovou kapacitou 99 parkovacích miest. Lokalita sa nachádza mimo zastavaného územia obce na území CHKO Kysuce, kde platí druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona o ochrane prírody a krajiny.

          Orgán ochrany prírody začal správne konanie podľa § 28 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny z vlastného podnetu po prevzatí odborných stanovísk ŠOP SR, Správy CHKO Kysuce, č. CHKOKY/850/2016_ZV, EP zo 14. 11. 2016 a CHKOKY/863/2016_ZV, EP z 15. 11. 2016, v ktorých sa konštatuje predpokladaný významný negatívny vplyv predmetnej stavby na územie európskeho významu SKUEV0102 Čertov, ktoré sa nachádza cca 600 m od plánovanej lokality výstavby.

          Na vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny sa nevzťahuje uhradenie správneho poplatku podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa poštou

1) Obec Lazy pod Makytou, Obecný úrad č. 157, 020 55 Lazy pod Makytou

2) ŠOP SR, Správa CHKO Kysuce, U Tomali 1511, 022 01 Čadca

3) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov

 

Doručí sa zverejnením na internete

4) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

5) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

6) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

7) Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

8) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

9) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

11) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

12) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22 13) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava