hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/031925-002

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Zmena stavu mokrade vodného toku Brestovský potok v katastrálnom území Brestovec - žiadosť o vydanie súhlasu

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 14. 10. 2016 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti fyzických osôb Ing. Dušana Černáčka a manželky Ing. Viery Černáčkovej, bytom 907 01 Brestovec 235, z 14. 10. 2016.

          Predmetom konania je vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade (vodného toku Brestovský potok) podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti so stavbou „Most ponad Brestovský potok a prístupová komunikácia k rodinnému domu“ na parcele KN-C 38621/3 v katastrálnom území Brestovec. Predmetná stavba si vyžiada úpravu koryta a brehov vodného toku – podľa projektovej dokumentácie sa navrhuje opevnenie brehov na dĺžke cca 8,0 m kamennou dlažbou do betónového lôžka, ktoré bude ukončené betónovými prahmi šírky 300 mm a úprava dna a svahov na dĺžke 7,6 m. Žiadateľ zaplatil správny poplatok vo výške 10,-€ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a predložil vyjadrenie správcu vodného toku SVP, š.p., OZ Bratislava CZ 4246/2016 z 15. 03. 2016 a štátnej správy ochrany prírody Okresného úradu Myjava.

           Orgán ochrany prírody si podľa § 32 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov k predmetu konania vyžiada odborné stanovisko od Štátnej ochrany prírody SR – Správy CHKO Záhorie. Po jeho doručení orgán ochrany prírody podľa § 33 ods. 2 citovaného zákona oboznámi s podkladmi rozhodnutia účastníkov konania, dá im možnosť vyjadriť sa k nim a po zvážení prípadných pripomienok rozhodne vo veci žiadosti.

           Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

           V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Rozdeľovník

Ing. Dušan Černáček a manž. Ing. Viera Černáčková, 907 01 Brestovec 235

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o ŽP, Moravská 1, 907 01 Myjava

SVP, š.p. OZ Bratislava, Správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky

Správa CHKO Záhorie, Vajanského ul. 17, 901 01 Malacky

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru