hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/028915-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania – vo veci žiadosti I. Vraždu o súhlas orgánu ochrany prírody na zmenu stavu mokrade a umiestnenie stavby telekomunikačného kábla v PP Drietomica a vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR S - CHKO Biele Karpaty

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 13.9. 2016 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Ivana Vraždu, bytom: 913 03 Drietoma č. 685, z 18.8. 2016, doručenej 13.9. 2016.

           Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa §6 ods.4 a §15 ods.2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zmenu stavu mokrade a umiestnenie dočasnej stavby telekomunikačného kábla do koryta vodného toku Drietomica na pozemku parc. č. 3501/1 v k.ú. Drietoma (časť Branné) v Prírodnej pamiatke Drietomica, v ktorej platí štvrtý stupeň ochrany prírody.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody ďalej žiada Štátnu ochranu prírody SR, Správu CHKO Biele Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania podľa priloženej dokumentácie a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody v lehote do 3.10. 2016.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa:

1) Ivan Vražda, 913 03 Drietoma č. 685

2) Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

3) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčiansky 31, 914 41 Nemšová

4) Obec Drietoma, 913 03 Drietoma č. 29

 

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava