hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/026459-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

VEC

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 12. augusta 2016 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti firmy Puan, s. r. o. (ďalej len „žiadateľ“, kontaktná adresa: Bukovec 102, 906 14 Bukovec), v zastúpení Ing. Aleny Horešovej (ďalej len „splnomocnenec“, bydlisko: Turá Lúka 33, 907 01 Myjava), týkajúcej sa vybudovania Rehabilitačného centra v k. ú. Bukovec, okres Myjava.

          Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na zmenu stavu mokrade odvedením dažďovej vody z predmetnej stavby do vodného toku Dankácky potok. Súčasťou žiadosti je i vydanie súhlasu na výrub 5 drevín (4 slivky a jedna lipa s obvodom 55 cm) podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny. Orgán ochrany prírody podľa § 83 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny bude rozhodovať o súhlase na výrub podľa citovaného zákona, o ktorom by inak rozhodovala Obec Bukovec ako orgán ochrany prírody.

          Splnomocnenec priložil k žiadosti potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 100 €, čím splnil podmienku žiadateľa ako právnickej osoby podľa § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 160, bod 2.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa poštou

1) Ing. Alena Horešová, Turá Lúka 33, 907 01 Myjava

2) Obec Bukovec, Obecný úrad č. 50, 906 14 Bukovec

3) Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava

4) Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava

5) ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie, Vajanského 17, 901 01 Malacky

 

Doručí sa zverejnením na internete

6) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

7) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

8) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

9) Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

10) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

11) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

12) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

13) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

14) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22

15) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava