hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/025104-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

 VEREJNÁ VYHLÁŠKA

podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

VEC

Oznámenie o začatí konania

 

           Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 25. júla 2016 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti prof. RNDr. Petra Chrastinu, PhD. (ďalej len „žiadateľ“, adresa: Žabinská 191/6, 911 05 Trenčín) týkajúcej sa povolenia výskumu krajinnej štruktúry v okolí osady Vlčí Vrch v CHKO Biele Karpaty.

           Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na výskum v CHKO Biele Karpaty, kde platí 2. stupeň ochrany podľa § 13 zákona o ochrane prírody a krajiny, vrátane území PR Hornozávrská mokraď a PP Včelíny, kde platí 4. stupeň ochrany podľa § 15 zákona o ochrane prírody a v navrhovaných územiach európskeho významu SKUEV0588 Stehlíkovské a SKUEV0778 Lipníkovské. Rovnako je predmetom žiadosti i povolenie výnimky podľa § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny zo zákazu pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce na území PR Hornozávrská mokraď a PP Včelíny a ich ochranného pásma, kde platí štvrtý, resp. tretí stupeň ochrany, v k. ú. Horná Súča, okres Trenčín.

          Žiadosť je zdôvodnená štúdiom krajinnej štruktúry vymedzeného segmentu krajiny v okolí osady Vlčí vrch v katastrálnom území obce Horná Súča v rámci cezhraničného projektu Interreg V-A SK-CZ/2016/01 v rokoch 2017 – 2018. Projekt je riešený v spolupráci s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorá figuruje ako vedúci partner projektu (žiadateľ zastupuje Katedru historických vied a stredoeurópskych štúdií), Univerzitou T. Bati v Zlíne (hlavný cezhraničný partner) a ZO ČSOP Veronica – Centrum Veronica Hostětín (partner projektu 1).

          Na území Slovenskej republiky bol navrhnutý transekt medzi štátnou hranicou (osada Stehlíkovci) a obcou Horná Súča (pozri prílohu). Výskum bude zameraný na rekognoskáciu vybraného segmentu krajiny, zaznamenanie krajinných prvkov do mapových podkladov a tvorbu sprievodnej fotodokumentácie. Počas neho nebudú vykonané priame zásahy do prírodných zložiek ani zber rastlín a živočíchov. Výskum bude realizovaný za účasti žiadateľa, dvoch pedagogických pracovníkov a skupiny študentov v maximálnom počte 15.

          Žiadateľ dodal k žiadosti potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 10 €, čím splnil podmienku žiadateľa ako fyzickej osoby podľa § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 160, bod 1.

          Orgán ochrany prírody žiada dotknutú obec o zverejnenie tejto vyhlášky na úradnej tabuli obce najmenej po dobu 15 dní a o zaslanie oznámenia o dátume vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky s informáciou o podaných pripomienkach.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk  (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

            Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

Ing. Juraj Hamaj

 

vedúci odboru 

 

 

Doručí sa poštou

1) prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD., Žabinská 191/6, 911 05 Trenčín

2) Obec Horná Súča, Obecný úrad č. 233, 913 33 Horná Súča

3) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

4) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

 

Doručí sa zverejnením na internete

5) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

6) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

7) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

8) Lesoochranárske zoskupenie Vlk, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

9) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

10) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

11) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

12) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

13) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22

14) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava