hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/023789-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 

Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania – vo veci žiadosti o súhlas orgánu ochrany prírody na zmenu stavu mokrade úpravou koryta Líščieho potoka k.ú. Prečín

 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 11.7. 2016 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Obce Prečín, zn. 523/2016 zo 7.7. 2016, doručenej 11.7. 2016.

           Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa §6 ods.4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zmenu stavu mokrade realizáciou stavby: „Úprava toku – Líščí potok, k.ú. Prečín“. Navrhovaná je úprava koryta vodného toku Líščí potok v rkm 0,000 až 0,335. Jedná sa o ľavostranný prítok Domanižanky v intraviláne Obce Prečín. Obec Prečín sa nachádza v území s druhým stupňom ochrany prírody v Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy.

 

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne  požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou  prihlásiť za účastníka konania.

 

Orgán ochrany prírody ďalej žiada Štátnu ochranu prírody SR, Správu CHKO Strážovské vrchy o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania podľa priloženej dokumentácie a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody v lehote do 28.7. 2016.

 

 

 

Ing. Juraj Hamaj

                                                                                               vedúci odboru

 

 

 

 

 

 

Doručí sa:

1)      Obec Prečín, 018 15 Prečín č. 304

2)      Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834,

921 80 Piešťany

3)      ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

4)      Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie,

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1)      Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2)      Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3)      Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4)      Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5)      Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6)      FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7)      Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8)      Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9)      Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10)  Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava