hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/017148-2/Ba

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania – žiadosť spoločnosti EKOREM s.r.o. o povolenie výnimky zo zákazov v 2., 3. a 4. stupni ochrany prírody v CHKO Biele Karpaty a PP Súčanka v súvislosti s výrubom drevín pod VN 282 v k. ú. Horná Súča

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 31. 03. 2016 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti spoločnosti EKOREM s.r.o., so sídlom: Kpt. Nálepku č. 1, 082 71 Lipany, IČO: 36487121, zo dňa 29. 04. 2016, doručených orgánu ochrany prírody 03. 05. 2016.

          Predmetom konania je povolenie výnimky zo zákazu vjazdu a státia motorovým vozidlom a zo zákazu rúbať dreviny podľa §15 ods.1 písm. a) v znení §13 ods.1 písm. a), podľa §14 ods.1 písm. a) v znení §13 ods.1 písm. a), podľa §13 ods.1 písm. a) a podľa §15 ods.1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s výrubom drevín v ochrannom pásme nadzemného elektrického vedenia VN 282 Horná Súča – prípojka k TS 0017-30 a VN 282 Horná Súča – časť Trnávka – prípojka k TS 0017 - 602, ktoré prechádzajú Chránenou krajinnou oblasťou Biele Karpaty s 2. stupňom ochrany prírody a Prírodnou pamiatkou Súčanka, v ktorej platí 4. stupeň ochrany prírody a jej 60 m ochranným pásmom, v ktorom platí 3. stupeň ochrany prírody. Žiadateľ navrhuje vydanie rozhodnutia s platnosťou do 31.12. 2016.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa poštou:

1) EKOREM s.r.o., Kpt. Nálepku č. 1, 082 71 Lipany

2) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

3) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

4) Obec Horná Súča, Obecný úrad č. 233, 913 33 Horná Súča

 

Zverejnením na internetovej stránke orgánu ochrany prírody sa doručí:

5) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

6) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

7) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

8) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

9) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

10) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

11) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

12) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

13) Prales o. z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

14) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava