hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/016267-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania – vo veci žiadosti Pozemkového spoločenstva Zálužie o zmenu podmienky č. 2) v rozhodnutí č.j. OU-TN-OSZP1-2016/011639-9/Ďu

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 26.4. 2016 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Pozemkového spoločenstva Zálužie, Považská Teplá č. 242, 017 05 Považská Bystrica, IČO: 42279241 z 25.4. 2016.

          Predmetom konania je zmena podmienky č. 2 v právoplatnom rozhodnutí č.j. OU-TN-OSZP1-2016/011639-9/Ďu z 30.3. 2016. Uvedeným rozhodnutím bol žiadateľovi vydaný súhlas orgánu ochrany prírody podľa §13 ods.2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výstavbu lesných ciest a zvážnic v súvislosti s navrhovanou rekonštrukciou existujúcich protipožiarnych lesných ciest Malý Manín (SO 01) a Veľký Manín (SO 02) v katastrálnom území Považská Teplá. Dotknuté pozemky sa nachádzajú v území s druhým stupňom ochrany prírody v Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy a zároveň v Území európskeho významu Strážovské vrchy (SKUEV026) a v Chránenom vtáčom území Strážovské vrchy (SKCHVÚ028). Žiadateľ navrhuje zmenu podmienky č. 2) v uvedenom rozhodnutí tak, aby po zmene znela nasledovne: „Povrch dotknutých lesných ciest bude spevnený podľa predloženej projektovej dokumentácie uvedenej v bode č. 1).“ Žiadateľ priložil k žiadosti doklad o zaplatení správneho poplatku a odborné stanovisko ŠOP SR – Správy CHKO Strážovské vrchy zn. CHKOSV/160/16 z 26.4. 2016, ktoré je k navrhovanej zmene podmienky č. 2 v zásade kladné.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa:

1) Pozemkové spoločenstvo Zálužie, Považská Teplá č. 242, 017 05 Považská Bystrica

2) ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

3) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

4) Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava