hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/015034-2

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o udelenie súhlasu a povolenie výnimky na usporiadanie verejného športového podujatia – cyklopretekov s názvom „Karpatský pedál“ - upovedomenie o začatí správneho konania.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 14. 04. 2016 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti Maniac Pedals z. s., Blatnická 200, 687 24 Uherský Ostroh, Česká republika, zo dňa 14. 04. 2016, v zastúpení splnomocnenca Jaroslav Jurček, bytom Lipová 369/2, 916 01 Stará Turá.

          Predmetom konania je udelenie súhlasu a povolenie výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na usporiadanie verejného športového podujatia - cyklopretekov „Karpatský pedál“ dňa 09. júla. 201, povolenie výnimky na vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce, na vjazd a státie s motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce (štvorkolka s EVČ BA010BF ako usporiadateľské vozidlo) a na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce. Podľa priloženého mapového podkladu trasa vedie územím Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, v ktorej platí druhý stupeň ochrany, časť trasy prechádza Prírodnou rezerváciou Veľká Javorina s piatym stupňom ochrany a jej ochranným pásmom s tretím stupňom ochrany prírody a súčasne územím európskeho významu SKUEV0367 Holubyho kopanice. V žiadosti sa uvádza predpokladaný počet účastníkov 200 – 300 cyklistov. V správnom konaní sa uplatňuje § 83 ods. 1 zákona, ktorý umožňuje rozhodovať príslušnému kompetenčne najvyššiemu orgánu ochrany prírody a zlúčiť do správneho konania viacero súhlasov a povolení viažúcich sa k danej žiadosti. Žiadateľ spolu so žiadosťou predložil súhlasy vlastníkov resp. správcov alebo nájomcov dotknutých pozemkov a uhradil správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa Sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

Mesto Stará Turá, Ulica SNP ½, 916 01 Stará Turá

Lesotur s.r.o., ul. SNP 72/36, 916 01 Stará Turá

Obec Lubina, Obecný úrad č. 56, 916 12 Lubina

Ing. Miroslav Čavič, Lesnícka 2152/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Lesy SR, š.p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín

ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava