hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/014094-002/Aug

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania - žiadosť o vydanie súhlasu na ošetrenie chráneného stromu

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 04. 04. 2016 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Mesta Myjava, Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava.

          Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu na ošetrenie chráneného stromu (CHS) Lipa u Belanských podľa § 49 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Ošetrenie CHS vyplýva z Programu záchrany chráneného stromu, vypracovaného ŠOP Správa CHKO Záhorie, ktorý bol schválený 19. 12. 2002. Vykonaná bude pravidelná údržba ochranného pásma (odstraňovanie náletu, odpadov, vykášanie) a ošetrenie chráneného stromu (odľahčenie previsov a ramien, založenie viazania, odstránenie nahnitého dreva a impregnácia celej dutiny, výmena hlavnej striešky). Práce bude realizovať odborne spôsobilá osoba – Pavel Komár, Pribinova 212, 956 18 Bošany.

          Ako podklad k rozhodnutiu si orgán ochrany prírody vyžiada odborné stanovisko Štátnej ochrany prírody SR – Správy CHKO Záhorie.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 citovaného zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 citovaného zákona do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk  písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1) Mesto Myjava, Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava

2) ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie, Vajanského ul. 17, 901 01 Malacky

3) Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o ŽP, Moravská 1, 907 01 Myjava

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava