hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/013943-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania – oprava elektrického vedenia V043/044/496 ESt Križovany – EBO – Est Bošáca– žiadosť MVM, s.r.o. Žilina o výnimku zo zákazu vjazdu vozidlom do CHKO Malé Karpaty a SKUEV0103 Čachtické Karpaty

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 4.4. 2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti spoločnosti MVM s.r.o., so sídlom: Veľká Okružná č. 18, 010 01 Žilina, IČO: 36409383.

          Predmetom konania je povolenie výnimky zo zákazu podľa §13 ods.1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny na vjazd a státie s vozidlom v územiach s 2. stupňom ochrany prírody v Trnavskom kraji v okrese Piešťany v katastrálnych územiach Prašník a Šípkové, v Trenčianskom kraji v okrese Myjava v k.ú. Krajné, a v okrese Nové Mesto nad Váhom v k.ú. Podolie, Hrachovište, Hrušové a Horné Bzince, v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a v území európskeho významu SKUEV0103 Čachtické Karpaty v súvislosti s plánovanou opravou 400kV elektrického vedenia V043/044/496 ESt Križovany - EBO – Est Bošáca. Žiada povoliť vjazd 8 vozidlami (Nisan Navara BL427FV, Iveco BA364PH, Iveco BA678LC, VW Doka SP255AO, Mitsubishi L200 SP508AN, Mitsubishi L200 SP773AH, Škoda Yeti SP128AP a Škoda Octavia SP095AP) v dobe opravy. Rozhodnutie žiada povoliť s platnosťou na dobu 1 roka.

         Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Nakoľko žiadateľ požiadal o povolenie výnimky na území Trenčianskeho aj Trnavského kraja, na základe §7 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a na základe dohody o miestnej príslušnosti bude Okresný úrad Trenčín konať a rozhodovať aj na území Trnavského kraja, nakoľko začal konanie, ako prvý.

          Nakoľko v roku 2015 orgán ochrany prírody konal a rozhodoval v rovnakej veci, no pre iného žiadateľa (Elcon Bratislava a.s.), pričom obsah žiadosti, trasa dotknutého elektrického vedenia, ani navrhovaná činnosť sa nemenila, použije, ako podklad rozhodnutia odborné stanovisko ŠOP SR Správy CHKO Malé Karpaty zn. CHKO MK/610/2015 z 2.6. 2015.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa:

1) MVM, s.r.o., Veľká Okružná č. 18, 010 01 Žilina

2) ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra

3) Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava

4) Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava

5) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava