hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/012942-2

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí konania vo veci predĺženia a zmeny podmienok rozhodnutia KÚŽP/2011/00306-005/Ba z 4. apríla 2011

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 22. 03. 2016 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti organizácie Základná organizácia technických športov, OŠK- automotoklub Veľký Klíž, so sídlom: 958 45 Veľký Klíž, IČO 00699217, z 18. marca 2016.

          Predmetom žiadosti je zmena podmienok rozhodnutia KÚŽP/2011/00306-005/Ba z 4. apríla 2011 v znení rozhodnutia KÚŽP/2011/00579-004 z 12. septembra 2011, podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Uvedeným rozhodnutím bol vydaný súhlas podľa §13 ods.2 písm. g) a písm. k) zákona na umiestnenie informačného zariadenia a na organizovanie verejného športového podujatia za hranicami zastavaného územia obce a povolená výnimka na vjazd a státie motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce na pozemku KN „C“ 988 v k. ú. Ješkova Ves, ktoré je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, v ktorom platí druhý stupeň ochrany prírody.

          Podľa doposiaľ platného rozhodnutia boli verejnosti prístupné tréningy okrem stredy a soboty aj v nedeľu od 10,00 do 19,30. Žiadateľ navrhuje zmenu tréningov z nedele na piatok od 14,00 do 20,00 hod. Táto požadovaná zmena je výsledkom rokovania s vlastníkom pozemkov, Lesným a pasienkovým spoločenstvom, pozemkové spoločenstvo Ješková Ves a Obcou Ješková Ves. Prílohou žiadosti bolo potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 100,-€ v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa Sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

Základná organizácia technických športov, OŠK-autoklub, 958 45 Veľký Klíž

Obec Ješkova Ves, Obecný úrad, 958 45 Ješkova Ves

Lesné a pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Ješkova Ves, 958 45

Okresný úrad Partizánske, Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava