hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/006376-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania k žiadosti o súhlas na vybudovanie nového úseku turistického chodníka v NPR Vyšehrad a vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 25.1. 2016 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Obce Nitrianske Pravno so sídlom: Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno, zn. 91/2016 z 18.1. 2016, doručenej orgánu ochrany prírody 25.1. 2016.

          Predmetom konania je vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny podľa §15 ods.2 písm. a) v znení §13 ods.2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na budovanie a vyznačenie novej časti turistického chodníka v Národnej prírodnej rezervácii Vyšehrad, v ktorej platí 4. stupeň ochrany prírody. Žiadosť sa týka pozemku KN-E parc. č. 1796 v k.ú. Vyšehradné. Predmetom konania je ďalej žiadosť o súvisiace povolenie výnimky zo zákazu podľa §15 ods.1 písm. a) v znení §14 ods.1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny na pohyb mimo vyznačeného turistického, alebo náučného chodníka v NPR Vyšehrad.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja v pracovných dňoch, počas stránkových hodín (po telefonickom dohovore) a uplatniť svoje námietky písomne, alebo ústne do zápisnice.

          Orgán ochrany prírody týmto ďalej žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu CHKO Ponitrie o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody v lehote do 12.2. 2016.

 

                                                                                                                                                                 Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                   vedúci odboru

 

Prílohy pre ŠOP SR:

1) Kópia žiadosti

2) Kópia mapového podkladu

 

Doručí sa poštou:

1) Obec Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno

2) ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

3) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhá 3, 976 01 Prievidza

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava