hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/005831-2

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE   

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Realizácia stavby „Nádrž Ďurďové“ - žiadosť o vydanie súhlasu. 

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 21. 01. 2016 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Pozemkového spoločenstva Urbár Ďurďové, 018 22 Pružina, IČO: 361 307 61, z 20. 01. 2016.

          Predmetom konania je vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s realizáciou stavby „Nádrž Ďurďové“ na bezmennom prítoku Zákopčianky hydrologické č. 4-21-08-267, v katastrálnom území Ďurďové, dotknuté parcely C – KN 846/2, 848/4, 849/2 a 850/2. Prílohou žiadosti bolo vyjadrenie správcu vodného toku Lesov SR, š.p., OZ Považská Bystrica 1781/1552/240/2015 z 19. 10. 2015.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 5 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

                                                                                                                                                                             Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                               vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

Pozemkové spoločenstvo Urbár Ďurďové, 018 22

Okresný úrad Považská Bystrica, OSZP, Centrum 1, 017 01 Považská Bystrica

Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica, Orlové 300, 017 01 Považská Bystrica

ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, v katastrálnom území Ďurďové

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava