hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/031802-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania k žiadosti Slovenského cykloklubu o vydanie súhlasu na vyznačenie 20 novo navrhovaných cyklotrás v Trenčianskom kraji v územiach s 2. až 5. stupňom ochrany prírody

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 5.11. 2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Slovenského cykloklubu, so sídlom: Námestie Slobody č. 1716/6, P.O. Box B-2, 921 01 Piešťany, IČO: 34009388.

          Predmetom konania je vydanie súhlasu na vyznačenie 20 novo navrhovaných cyklotrás v Trenčianskom kraji (okrem okresu Myjava) v územiach s 2. až 5. stupňom ochrany prírody podľa §13 ods.2 písm. i), podľa §14 ods.2 písm. a) v znení §13 ods.2 písm. i), podľa §15 ods.2 písm. a) v znení §13 ods.2 písm. i) a podľa 16 ods.2 písm. a) v znení §13 ods.2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V žiadosti sa uvádza, že novo navrhované cyklotrasy budú vedené po existujúcich cestách III. triedy, miestnych komunikáciách, poľných a lesných cestách.

         Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          K ďalšiemu postupu správneho orgánu: Orgán ochrany prírody si k predmetu konania vyžiada odborné stanoviská od ŠOP SR – Správy CHKO Ponitrie, Správy CHKO Biele Karpaty. Správy CHKO Strážovské vrchy a Správy CHKO Kysuce. Orgán ochrany prírody tiež požiada Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP1, o súhlas s dohodou o miestnej príslušnosti pre časť trasy, ktorá vedie katastrami obcí v Banskobystrickom kraji v okrese Žarnovica. Orgán ochrany prírody ďalej vyzve žiadateľa na doplnenie podania o súpis katastrálnych území, ktorými prechádzajú jednotlivé navrhované trasy a o doručenie mapových podkladov vo formáte vyhovujúcom pre zverejnenie formou verejnej vyhlášky na úradných tabuliach dotknutých obcí a dotknutých okresných úradov. Do doby odstránenia nedostatkov podania orgán ochrany prírody správne konanie preruší.

 

                                                                                                                                                                              Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                                 vedúci odboru

 

Doručí sa papierovou poštou:

1) Slovenský cykloklub, Námestie Slobody č. 1716/6, P.O. Box B-2, 921 01 Piešťany

2) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

3) ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

4) ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

5) ŠOP SR, Správa CHKO Kysuce, U Tomali 1511, 022 01 Čadca

6) Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP1, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 01 Banská Bystrica

 

Doručí sa elektronickou poštou:

1) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSŽP, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

2) Okresný úrad Trenčín, OSŽP3, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

3) Okresný úrad Prievidza, OSŽP, Dlhá 3, 976 01 Prievidza

4) Okresný úrad Partizánske, OSŽP, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske

5) Okresný úrad Bánovce n./B., OSŽP, Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce n./B.

6) Okresný úrad Ilava, OSŽP, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

7) Okresný úrad Púchov, OSŽP, Štefánikova 820, 020 01 Púchov

8) Okresný úrad Považská Bystrica, OSŽP, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava