hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/029159-2

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania - žiadosť o povolenie výnimky na vjazd a státie s motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce a na rúbanie drevín v súvislosti s údržbou elektrického vedenia VN 282.

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 08.09.2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti EKOREM s.r.o., Kpt. Nálepku 1, 082 71 Lipany, IČO: 36 487 121, zastúpenej konateľom spoločnosti Jozefom Ištoňom z 06. 10. 2015, žiadosť doručená na správny orgán dňa 09. 10. 2015.

          Predmetom žiadosti je povolenie výnimky zo zakázaných činností podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na vjazd a státie s motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce a na rúbanie drevín v ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia VN 282 v súvislosti s havarijným stavom elektrovodu v katastrálnom území Dolná Súča a Horná Súča. Dotknuté územie je Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty, v ktorom platí 2. stupeň ochrany prírody a prírodná pamiatka Súčanka, v ktorej platí 4. stupeň ochrany prírody. Predmetom výrubu a orezávania budú porasty zmladených krov a drevín pod elektrovodom.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

                                                                                                                                                                                         Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                                            vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1) Ekorem s.r.o., Kpt. Nálepku 1, 082 71 Lipany

2) Obec Dolná Súča, Obecný úrad č. 2, 913 32

3) Obec Horná Súča, Obecný úrad č. 233, 913 33

4) Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska č. 31, 914 41 Nemšová

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava