hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/028572-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

VEC

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal dňa 30. septembra 2015 správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti firmy EKOREM, s. r. o. (ďalej len „žiadateľ“, kontaktná adresa: Kpt. Nálepku 1, 082 71 Lipany), na vykonanie výrubu v ochrannom pásme vzdušného elektrického vedenia VN 447 Selec v úseku okolo Seleckého potoka a VN 447 Trenčianske Stankovce v úseku prípojky pre UV 50/447/Belice.

          Predmetom žiadosti je povolenie výnimky podľa § 67 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) zo zákazu vjazdu motorovým vozidlom podľa § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny za hranicami zastavaného územia obce v k. ú. Veľké Stankovce a Selec (okres Trenčín) na území prírodnej pamiatky Selecký potok a jej ochranného pásma, kde platí štvrtý a tretí stupeň ochrany prírody podľa § 15 a § 14 zákona o ochrane prírody a krajiny. Predmetom je i povolenie výnimky podľa § 67 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny zo zákazu rúbať dreviny na území PP Selecký potok podľa § 15 ods. 1 písm. e) uvedeného zákona. Žiadosť je zdôvodnená dopravou motorovými vozidlami k vonkajšiemu 22 kV elektrickému vedeniu za účelom výrubu drevín v jeho ochrannom pásme.

           Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

                                                                                                                                                                          Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                             vedúci odboru

 

Doručí sa poštou

1) EKOREM, s. r. o., Kpt. Nálepku 1, 082 71 Lipany

2) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

3) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

 

Doručí sa zverejnením na internete

4) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

5) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

6) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

7) Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

8) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

9) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

11) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

12) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22

13) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava