hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/028560-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania k žiadosti o povolenie výnimky zo zákazu rúbať dreviny v Prírodnej pamiatke rieka Myjava a vyžiadanie odborného stanoviska ŠOP SR

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 5.10. 2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Jána Devána, bytom: Nám. M. R. Štefánika č. 638/56, 907 01 Myjava.

           Predmetom konania je povolenie výnimky zo zákazu rúbať dreviny podľa §16 ods.1 písm. a) v znení §15 ods.1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v Prírodnej pamiatke rieka Myjava, v ktorej platí piaty stupeň ochrany prírody na pozemku parc. č. 30504 v katastrálnom území Myjava. V žiadosti sa uvádza, že sa jedná o výrub 5 kusov drevín, ktoré sú suché, v zlom zdravotnom stave a tvoria prekážku vo vodnom toku.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy sa môžu oboznámiť zo žiadosťou, projektovou dokumentáciou a so spisom, na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja v pracovných dňoch, počas úradných hodín (najlepšie po telefonickom dohovore).

         Orgán ochrany prírody ďalej žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správy CHKO Záhorie o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody v lehote do 23.10. 2015.

 

 

                                                                                                                                                                        Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                          vedúci odboru

 

Doručí sa:

1) Ján Deván, Nám. M. R. Štefánika č. 638/56, 907 01 Myjava

2) Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4

3) Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava

4) ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie, Vajanského 17, 901 01 Malacky

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava