hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/025833-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania – výrub drevín v ochrannom pásme elektrického vedenia VN22 č. 202 v k.ú. Vršatské Podhradie, Krivoklát, Bohunice, Ladce – žiadosť ECOEN Slovakia, a.s. o povolenie výnimky zo zákazov, výzva na odstránenie nedostatkov podania a vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR – Správy CHKO Biele Karpaty

 

         Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 3.9. 2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti spoločnosti ECOEN Slovakia, a.s., so sídlom podľa obchodného registra: Dúbravca č. 5, 036 01 Martin, IČO: 44794142 (ďalej len žiadateľ), zo dňa 2.9. 2015.

          Predmetom konania je povolenie výnimky zo zákazov podľa §67 písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s plánovaným výrubom drevín v ochrannom pásme nadzemného elektrického vedenia VN 22 č. 202 v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty v katastrálnych územiach: Vršatské Podhradie, Krivoklát, Bohunice a Ladce. Zo žiadosti nie je zrejmé, o povolenie výnimky z ktorých zákazov sa žiada, ani či môžu byť navrhovanou činnosťou dotknuté aj iné osobitne chránené časti prírody.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody týmto vyzýva žiadateľa podľa §19 ods.3, §32 ods.1 a 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ správny poriadok“) , aby v lehote do 15 dní od doručenia tejto výzvy doplnil podanie o nasledujúce náležitosti:

  1. Mapový podklad s vyznačením trasy dotknutého elektrického vedenia, kvôli posúdeniu, ktoré osobitne chránené časti prírody budú dotknuté.
  2. Písomné objasnenie o povolenie výnimky z ktorých zákazov žiada (napr. zo zákazu vjazdu vozidlom v území s 2. a vyšším stupňom ochrany prírody, zo zákazu rúbať dreviny v území so 4. alebo 5. stupňom ochrany prírody, zoznam vozidiel, pre ktoré žiada povolenie výnimky, doba, kedy navrhuje uvedené činnosti vykonať príp. ďalšie dôležité skutočnosti).
  3. Písomné splnomocnenie, alebo kópiu dohody, alebo zmluvy so správcom dotknutého elektrického vedenia, kvôli posúdeniu oprávnenia na vykonanie navrhovanej činnosti a posúdeniu oslobodenia od úhrady správneho poplatku.
  4. Písomné súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov, alebo kópia verejnej vyhlášky, ktorou bola navrhovaná činnosť vlastníkom pozemkov a dotknutým obciam oznámená.
  5. Uviesť adresu, na ktorú je žiadateľovi možné doručovať písomnosti, nakoľko je nesúlad medzi adresou uvedenou na žiadosti, a adresou uvedenou na obálke a v obchodnom registri.

Poučenie: Pokiaľ nebude podanie doplnené v stanovenej lehote podľa výzvy, orgán ochrany prírody správne konanie 

                    zastaví podľa §82 ods.9 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny.

          Na základe vyššie uvedeného orgán ochrany prírody správne konanie preruší podľa §29 ods.1 správneho poriadku na dobu 15 dní. Po doplnení podania v zmysle výzvy bude orgán ochrany prírody pokračovať v správnom konaní z vlastného podnetu.

          Orgán ochrany prírody zároveň žiada ŠOP SR – Správu CHKO Biele Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 23.9. 2015.

 

                                                                                                                                                                                 Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                                    vedúci odboru

 

Doručí sa:

1) ECOEN Slovakia, a.s., Dúbravca č. 5, 036 01 Martin

2) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

3) Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové nám. č. 81/18, 019 01 Ilava

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava