hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/022722-3/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania k žiadosti o zmenu podmienky rozhodnutia KÚŽP/2012/517/2926/Ďu z 21.9. 2012 – súhlasu na zmenu stavu mokrade pri modernizácii železnice v k.ú. Považská Bystrica a k.ú. Považská Teplá

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 31.7. 2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Železníc Slovenskej republiky zastúpených spoločnosťou Reming Consult a.s. so sídlom: Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3, zn. 0501/1/32/Ďr z 28.7. 2015.

           Predmetom konania je zmena podmienky č. 3 v rozhodnutí č.j. KÚŽP/2012/517/2926/Ďu z 21.9. 2012. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 11.10. 2012 a bolo vydané s platnosťou na 3 roky od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na posledný zo stavebných objektov menovaných vo výroku uvedeného rozhodnutia. Uvedeným rozhodnutím orgán ochrany prírody vydal v území s 1. stupňom ochrany prírody podľa §6 ods.4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov súhlas na zmenu stavu mokradí: potoka Mošteník v k.ú. Považská Bystrica (SO 45.33.13 – železničný most č. 236), vodného toku Domanižanka v k.ú. Považská Bystrica (SO 46.33.10, nový železničný most) a Manínskeho potoka v k.ú. Považská Teplá ( SO 47.32.10 – nový priepust a SO 47.33.13 –železničný most č. 246).

            V žiadosti z 28.7. 2015 žiadateľ navrhuje zmenu podmienky č. 3 rozhodnutia tak, aby namiesto náhradnej výsadby drevín bol povinný dotknutej obci (Mestu Považská Bystrica) uhradiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín.

            Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

 

 

                                                                                                                                                                                  Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                                     vedúci odboru

 

Doručí sa:

1) Reming Consult a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3

2) Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

3) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

4) ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica 10) Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava