hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/020904-2/SD

 

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3 ,   911 01  Trenčín

   


                                                                                                                                                                          Obec Bystričany
                                                                                                                                                                          Obecný úrad
                                                                                                                                                                          Mirka Nešpora 1/17
                                                                                                                                                                          972 45  Bystričany


Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / Telefón

Trenčín

230/2015 06. 07. 2015

OU-TN-OSZP1-2015/020904-2/SD

RNDr. Stanislav Derneš / 032-7408623

10. 07. 2015

VEC
Oznámenie o začatí konania

          Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal dňa 9. júna 2015 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti obce Bystričany (ďalej len „žiadateľ“, kontaktná adresa: Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany), týkajúcej sa povolenia 20. ročníka výstupu na Vtáčnik pri príležitosti 71. Výročia SNP.

          Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 68 písm. e) v znení § 83 ods. 1 a podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“), ako aj povolenie výnimky podľa § 67 písm. i) zo zakázanej činnosti podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 15 ods.1 písm. a) a v znení § 14 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny na organizovanie verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia, ako aj iného verejnosti prístupného spoločenského podujatia „20. ročník výstupu na Vtáčnik“ dňa 29. augusta 2015 (sobota). Žiadosť sa týka územia s druhým, tretím a piatym stupňom ochrany prírody – Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, národnej prírodnej rezervácie Vtáčnik a jej ochranného pásma, ako aj územia európskeho významu SKUEV0273 Vtáčnik. Výstup je plánovaný po vyznačených turistických chodníkoch v dvoch trasách z Kamenca pod Vtáčnikom.

          Žiadateľ je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od správneho poplatku.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

 Doručí sa poštou

     1)  Obec Bystričany, Obecný úrad, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany
     2)  Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhá 3, 971 01 Bystričany
     3)  ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

Doručí sa zverejnením na internete

     4)  Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
     5)  Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2
     6)  Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín
     7)  Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík
     8)  Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec
     9)  FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
     10)  Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
     11)  Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
     12)  Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22
     13)  Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava

 

                                                                                                                       Ing. Juraj Hamaj
                                                                                                                         vedúci odboru