hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/011266-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec  Upovedomenie o začatí správneho konania – entomologický výskum Strážovských vrchov a Súľovských vrchov.

 

         Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 25.3. 2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Vladimíra Turčíka, bytom: 018 12 Brvnište č. 602/9 z 20.3. 2015 doručenej na Okresný úrad Trenčín 25.3. 2015. 

           Predmetom konania je vydanie súhlasu podľa §56 ods.2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o ochrane prírody a krajiny“) na entomologický výskum nechránených druhov motýľov v územiach s 2., 3., 4. a 5. stupňom ochrany prírody na území Strážovských vrchov a Súľovských vrchov. Predmetom konania je ďalej povolenie výnimky zo zákazov podľa §14 ods.1 písm. a, v znení §13 ods.1 písm. a) a podľa §13 ods.1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny na vjazd a státie s vozidlom v územiach s 2. a 3. stupňom ochrany prírody, podľa §16 ods.1 písm. a), v znení §15 ods.1 písm. a), v znení §14 ods.1 písm. c), podľa §15 ods.1 písm. a) v znení §14 ods.1 písm. c) a podľa §14 ods.1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny na pohyb mimo vyznačených turistických alebo náučných chodníkov v územiach s 3., 4. a 5. stupňom ochrany prírody a podľa §16 ods. 1 písm. g) zákona o ochrane prírody a krajiny na chytanie a usmrtenie živočíchov (nechránených druhov motýľov) v územiach s 5. stupňom ochrany prírody.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody zároveň žiada ŠOP SR – Správu CHKO Strážovské vrchy o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 17.4. 2015.

 

 

                                                                                                                                                                              Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                                 vedúci odboru

 

Doručí sa:

1) Vladimír Turčík, 018 12 Brvnište č. 602/9

2) Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. M. R. Štefánika č. 1, 010 01 Žilina

3) ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

4) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

 

Prílohy:

1) Kópia žiadosti z 20.3. 2015.

2) Kópia dokladu o zaplatení správneho poplatku.