hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/008417-2

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

 

Vec:  Upovedomenie o začatí správneho konania - žiadosť Milana Urbanovského o povolenie usporiadať preteky v behu na vrchol Vtáčnika.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 27.02.2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Milana Urbanovského , bytom: Ľ. Ondrejova 10/12, 971 01 Prievidza, zo dňa 25.02.2015.

            Predmetom konania je vydanie súhlasu a povolenie výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na organizovanie verejného športového podujatia „ Beh na Vtáčnik “ dňa 11.07.2015 a na vjazd a státie s motorovým vozidlom (EVČ: PD 396DD) . Žiadosť sa týka územia s druhým, tretím a piatym stupňom ochrany prírody – Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, Národnej prírodnej rezervácie Vtáčnik a jej ochranného pásma, ako aj územia európskeho významu SKUEV 0273 Vtáčnik. Trať vedie z ihriska TJ Tatran Kamenec po asfaltovej ceste a ďalej po vyznačenom turistickom chodníku, po zelenej a modrej značke. Podľa žiadateľa sa behu zúčastní cca 100 pretekárov. Ako podklad k vydaniu rozhodnutia si orgán ochrany prírody vyžiada odborné stanovisko Štátnej ochrany prírody SR – Správy CHKO Ponitrie.

            Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

             V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

                                                                                                                                                                            Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                               vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1) Milan Urbanovský, Ľ.Ondrejova 10/12, 971 01 Prievidza

2) Obvodný úrad životného prostredia, Dlhá 3, 971 01 Prievidza

3) ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

4) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

5) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

6) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

7) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

8) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

9) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

10) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

11) Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík č. 310, 082 13