hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/008416-2

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

 

Vec:  Upovedomenie o začatí správneho konania - žiadosť stavebníka –Moniky Zonovej na vjazd a státie s motorovým vozidlom pre dodávateľov stavby rodinného domu v k.ú. Chvojnica .

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 26.02.2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Moniky Zonovej, bytom Chvojnica 181, 906 06 Vrbovce, zo dňa 24.02.2015.

           Predmetom konania je vydanie súhlasu a povolenie výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na oplotenie pozemku a na vjazd a státie s motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce v súvislosti s realizáciou stavby rodinného domu na parcele C – KN č. 23489/9 (podľa geometrického plánu č. 10/2014 z 05.02.2014 sa z citovanej parcely odčlenila parcela č. 29389/13 vo výmere 420 m2, druh pozemku: ostatné plochy) v k.ú. Chvojnica v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Ako podklad k vydaniu rozhodnutia si orgán ochrany prírody vyžiada odborné stanovisko Štátnej ochrany prírody SR – Správy CHKO Biele Karpaty.

           Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

           V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

 

                                                                                                                                                                                    Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                                       vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1) Monika Zonová, Chvojnica 181, 906 06 Vrbovce

2) Obvodný úrad životného prostredia, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská č. 1, 907 01 Myjava

3) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska č. 31, 914 41 Nemšová

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

4) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

5) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

6) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

7) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

8) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

9) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

10) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

11) Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík č. 310, 082 13