hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/007852-2

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec:  Upovedomenie o začatí správneho konania - žiadosť Mesta Považská Bystrica o povolenie výnimky na  organizovanie turistického podujatia „Jilemnického jarná 25-ka“.

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 18.02.2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Mesta Považská Bystrica(zn.Odd.ŽP/1622/2015/4062/TH3-5) z 17.02.2015.

             Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na organizovanie turistického podujatia za hranicami zastavaného územia obce pod názvom: „Jilemnického jarná 25-ka“. Časti trasy prechádzajú chráneným územím Národnej prírodnej rezervácie Manínska tiesňava, Prírodnej rezervácie Kostolecká tiesňava a Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy. V dotknutých chránených územiach platí druhý a piaty astupeň ochrany, v ochranných pásmach rezervácií tretí stupeň ochrany prírody. Žiadateľ spolu so žiadosťou doložil v súlade s § 82 ods. 2) zákona súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov.

              Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

              V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

 

                                                                                                                                                                          Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                             vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

Mesto Považská Bystrica, centrum2/3, 017 13 Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, Centrum 1, 017 01 Považská Bystrica

CHKO Strážovské vrchy, Orlové č. 189, 017 01 Považská Bystrica

Obec Záskalie, Obecný úrad, 017 05 Považská Bystrica

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

5) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

6) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

7) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

8) Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík č. 310, 082 13