hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/007685-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec: Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal dňa 17. 2. 2015 správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti obce Pobedim (ďalej len „žiadateľ“, adresa: Obecný úrad č. 435, 916 23 Pobedim).

            Predmetom žiadosti je odstránenie krovitých porastov pobrežnej vegetácie na pravobrežnom pozemku časti parciel KN-C č. 323/1 (zastavané plochy a nádvoria – poľná cesta) a 243/1 (vodné plochy) v dĺžke cca 100 m v intraviláne obce Pobedim. Dôvodom výrubu je vyčistenie lokality, ktorá sa využíva na nelegálny vývoz komunálneho odpadu v blízkosti komunikácie I/507. Na uvedenej lokalite kroviny zakrývajú výhľad od cesty a poskytujú možnosť nepovoleného vývozu odpadu. Dotknuté územie je súčasťou prírodnej pamiatky (PP) Brehové porasty Dubovej, kde platí štvrtý stupeň ochrany prírody v zmysle § 15 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). Ochranné pásmo PP je stanovené v zmysle § 17 ods. 8 zákona o ochrane prírody a krajiny na 60 m von od jej hranice a platí v ňom tretí stupeň ochrany v zmysle § 14 uvedeného zákona. Predmetná časť PP je rovnako súčasťou siete NATURA 2000 ako navrhované územie európskeho významu SKUEV0564 Dubová.

          V zmysle § 15 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny je na území so štvrtým stupňom ochrany zakázané rúbať dreviny a je tu potrebné udelenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle § 67 písm. h) uvedeného zákona.

Žiadateľ je v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od správneho poplatku.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

           Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

 

                                                                                                                                            Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                               vedúci odboru

Doručí sa poštou:

1) Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Správa povodia stredného Váhu II., Nábrežie I. Kraska č. 834/3, 921 80 Piešťany

2) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

3) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

 

Doručí sa zverejnením na internete:

4) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

5) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

6) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

7) Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 26, 082 13 Tulčík

8) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

9) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

11) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

12) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22