hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/979-2

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako obstarávateľ dokumentácie ochrany prírody (ďalej len „orgán ochrany prírody“), na základe doručeného návrhu programu starostlivosti o Prírodnú rezerváciu Kobela dňa 07.03.2013 pod zn. CHKOBK/195/2014 Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky – Správou CHKO Biele Karpaty, so sídlom: Trenčianska ul. 31, 914 41 Nemšová, podľa § 54 ods. 20 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“)

 

predkladá návrh

programu starostlivosti o územie európskeho významu - Prírodnú rezerváciu Kobela.

 

          Prírodná rezervácia Kobela (ďalej len „PR Kobela“) bola vyhlásená vyhláškou KÚŽP v Trenčíne č. 1/2009 zo 16. februára 2009, ktorou sa vyhlasuje Prírodná rezervácia Kobela, s účinnosťou od 1.3.2009. PR Kobela je zapísaná v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody Slovenskej republiky pod číslom: M/76 a zároveň patrí do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 , kód územia: SKUEV 0379 Kobela.

          Chránené územie sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Nové Mesto nad Váhom, v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom. Celková výmera chráneného územia je 60 375 m2 (6,04 ha).

          Na celom území platí štvrtý stupeň ochrany prírody. Pre štvrtý stupeň ochrany zákon o ochrane prírody v § 15 definuje zakázané činnosti a činnosti vyžadujúce súhlas orgánu ochrany prírody.

 

 

Predmetom ochrany v PR Kobela sú:

 

 

biotopy európskeho významu

kód biotopu   Názov biotopu kód Natura 2000
Tr1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte 6210
Kr6 Xerotermné kroviny 40A0*
Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky 6510
Ls3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy 91H0*

 

druhy európskeho významu

Eriogaster catax priadkovec trnkový
Euplagia (=Callimorpha) quadripunctaria * spriadač kostihojový
  Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý

 

 biotopy národného významu

kód biotopu Názov biotopu  
Tr6 Teplomilné lemy

 

 druhy národného významu - rastliny

Colutea arborescens mechúrnik stromovitý  

 

druhy národného významu - živočíchy

  Mantis religiosa modlivka zelená Mantodea – modlivky
Ammoplanus handlirschi kutavky – Sphecidae Hymenoptera – blanokrídlovce
Ammoplanus pragensis kutavky – Sphecidae Hymenoptera – blanokrídlovce
Mimumesa atratina kutavky – Sphecidae Hymenoptera – blanokrídlovce
Pemphredon austriacus kutavky – Sphecidae Hymenoptera – blanokrídlovce
Tripoxylon medium kutavky – Sphecidae Hymenoptera – blanokrídlovce
Tripoxylon minus kutavky – Sphecidae Hymenoptera – blanokrídlovce
Cleptes consimilis zlatenka – Chrysididae Hymenoptera – blanokrídlovce
Chrysis laevigata zlatenka – Chrysididae Hymenoptera – blanokrídlovce
Omalus violaceus zlatenka – Chrysididae Hymenoptera – blanokrídlovce
Eumenes papillarius p. murárka – Eumenidae Hymenoptera – blanokrídlovce
Scolitantides orion modráčik rozchodníkový Lepidoptera – motýle
Anguis fragilis slepúch lámavý Reptilia – plazy
Alauda arvensis škovránok poľný Aves – vtáky
Galerida cristata pipíška chochlatá Aves – vtáky
Jynx torquilla krutihlav hnedý Aves – vtáky
Saxicola torquata pŕhľaviar čiernohlavý Aves – vtáky

 

Stav cieľových druhov rastlín: Územie bolo vyhlásené za účelom ochrany ponikleca veľkého (Pulsatilla grandis). Ťažisko jeho populácie leží v pravidelne kosenom priestore centrálnej krasovej plošiny. Populácia dlhodobo vykazuje tisícky jedincov, početne je stabilizovaná a vyhovuje jej súčasný spôsob manažmentu územia.

V území sú stabilné populácie ďalších ohrozených druhov rastlín, viazaných na centrálnu časť PR – astra spišská (Aster amelloides LR:nt), zlatovlások obyčajný (Crynitina lynosiris), prerastlík prútnatý (Bupleurum affine §, EN).Populácia čerešne krovitej (Cerasus fruticosa VU), ktorá je viazaná prevažne na plochy bez pravidelného manažmentu, je priamo ohrozovaná predovšetkým expanziou trnky.

Stav cieľových druhov živočíchov: Údaje o populáciách cieľových druhov živočíchov sú nedostatočné, u cieľových druhov motýľov – spriadač kostihojový (Euplagia quadripunctaria), priadkovec trnkový (Eriogaster catax) – býva zaznamenaný ich sporadický výskyt. Vzhľadom na dobrý stav populácie živnej rastliny, historické rozšírenie a dostupnosť posledných recentných lokalít je možné očakávať v území nález, resp. znovuosídlenie lokality žltáčikom zanoväťovým (Colias myrmidone). Vzhľadom na chýbajúce štúdie populačných trendov nie je zo sporadicky zaznamenaného výskytu možné stanoviť stav ochrany cieľových druhov. Cieľové druhy bezstavovcov sú viazané prevažne na bezlesie, v tomto zmysle je aj navrhovaná starostlivosť o územie.

Stav biotopov: Cieľové travinno-bylinné biotopy (Tr1, Tr6) v území PR sú poznamenané dlhodobým výpadkom obhospodarovania v minulosti, značná časť územia PR je neobhospodarovaná aj v súčasnosti. Vplyvom sukcesie (expanzie trnky) výmera zachovalých častí týchto biotopov postupne klesá, tieto biotopy degradujú aj vplyvom expanzie smlzu kroviskového (Calamagrostis epigejos) a mrvice peristej (Brachypodium pinnatum) a hromadením biomasy v nekosenej časti. V kosenej časti územia pokladáme stav biotopov za priaznivý. Expanziou konkurenčne silnej trnky trpia aj xerotermné kroviny s čerešňou krovitou (Cerasus fruticosa).

 

Ciele a opatrenia na zlepšenie a udržiavanie priaznivého stavu:

  1. Zabezpečiť zlepšenie a následné udržiavanie priaznivého stavu ochrany biotopov, tvoriacich hlavný predmet ochrany chráneného územia (Tr1, Tr6, Kr6)
  2. Zachovať populáciu ponikleca veľkého, čerešne krovitej a druhovú pestrosť teplomilného hmyzu v chránenom území. 
  3. Vytvoriť a zabezpečiť udržanie vhodných podmienok pre osídlenie územia žltáčikom zanoväťovým (Colias myrmidone) – lokalita označovaná ako tzv. stepping stone, nášľapný kameň, ktorý by umožňoval existenciu a šírenie tohto metapopulačného druhu v regióne.
  4. Zabezpečiť kontinuitu získavania informácií o chránenom území pre účely odbornej starostlivosti o územie a propagácie územia smerom k verejnosti.

Na základe viacročných znalostí územia a výsledkov inventarizačného výskumu zameraného na biotické i abiotické zložky, bola vykonaná priestorová diferenciácia územia. Tá spočíva vo vymedzení ekologicko-funkčných priestorov (EFP) ako priestorových jednotiek, ktoré si vyžadujú rovnaký spôsob starostlivosti. Každý EFP má jednotné funkčné zameranie a rovnaké manažmentové opatrenia. Priestorové vymedzenie jednotlivých plôch je zrejmé z mapového podkladu (príloha 7.4 )

Navrhované opatrenia v oblasti praktickej starostlivosti:

Na základe analýzy súčasného stavu, so zohľadnením vývoja územia a s cieľom dosiahnuť priaznivý stav druhov a biotopov chráneného územia navrhujeme diferencovane, podľa vymedzených jednotlivých EFP tieto konkrétne opatrenia praktickej starostlivosti:

regulačné zásahy:

asanačné zásahy: 

preventívne opatrenia:

Vzhľadom k charakteru predmetu ochrany je celá plocha chráneného územia vhodná pre pastvu kôz v počte cca 30 ks, resp. pre dlhodobú pastvu hovädzieho dobytka v počte 2 – 3 ks (2-3 VDJ), prípadne pre preháňanie aj väčšieho stáda dobytka.

Navrhované opatrenia v oblasti monitoringu:

Každoročná kontrola veľkosti populácie ponikleca veľkokvetého (odhad počtu jedincov a plochy, resp. zmien plochy výskytu, vitality, založenie trvalej plochy nie je potrebné). Zistenie druhovej skladby vybraných skupín hmyzu (denné motýle, blanokrídlovce) a ich reakcie na zásahy v zmysle tohto programu, v poslednom roku platnosti programu.

Opatrenia a regulatívy vyplývajúce z príslušného medzinárodného dohovoru:

Územie je súčasťou európskej sústavy chránených území (tzv. NATURA 2000). Všetky opatrenia, navrhované v časti 4.3. sú v súlade s cieľmi ochrany územia v zmysle príslušnej európskej legislatívy a sú potrebné pre jej naplnenie.

 

 

Spôsob vyhodnocovania programu starostlivosti:

          Tento program starostlivosti sa vypracováva na obdobie 10 rokov vzhľadom na skutočnosť, že ide o nelesné územie, manažmentové opatrenia je potrebné vykonávať každoročne a ich účinnosť je vhodné vyhodnocovať v kratšom časovom období, ako je v súčasnosti odporúčaných 30 rokov (novela zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny účinná od 01.01.2014).

          Vyhodnotenie účinnosti realizovaných opatrení spolu s analýzou stavu prírodných podmienok a socio-ekonomických pomerov budú vstupom pre stanovenie nových operatívnych cieľov a navrhovaných opatrení na ich dosiahnutie v nasledujúcom programe starostlivosti.

            Predkladaný návrh programu starostlivosti bol vypracovaný Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky – Správou CHKO Biele Karpaty podľa platnej legislatívy. Návrh bol v rámci vnútornej oponentúry schválený na Riaditeľstve Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, ktorá odporučila predložiť dokument na schválenie orgánu ochrany prírody.

            Podľa § 54 ods. 5 je program starostlivosti o chránené územie dokumentom na zabezpečenie dlhodobej priebežnej starostlivosti o chránené územie a jeho ochranné pásmo. Návrh programu starostlivosti je prílohou tejto verejnej vyhlášky.

            Podľa § 54 ods. 20 zákona o ochrane prírody orgán ochrany prírody (okresný úrad v sídle kraja) musí prerokovať predložený návrh programu starostlivosti so známymi vlastníkmi, správcami a nájomcami dotknutých pozemkov. 

       

             Orgán ochrany prírody Vás týmto pozýva na prerokovanie

 

dňa 16. apríla 2014 (streda o 9,30 hod.)

na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie

Hviezdoslavova 2254/36, zasadačka odboru, 8. poschodie.

 

           Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov orgán ochrany prírody doručuje toto oznámenie verejnou vyhláškou, nakoľko nie všetci účastníci konania sú mu známi. Obec je povinná oznámenie vyvesiť na svojej úradnej tabuli najmenej po dobu 15 dní. Je potrebné, aby obec informovala písomne Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja o dátume vyvesenia a zvesenia oznámenia.

 

 

                                                                                                                                                            Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                              vedúci odboru

 

Prílohy: Návrh programu starostlivosti s prílohami.

 

Rozdeľovník:

1) Mestský úrad, Čsl. armády 1, 915 32, Nové Mesto nad Váhom

2) Kubík Milan, Mostová 2041/36, 915 01, Nové Mesto nad Váhom

3) Urbársky spolok, PS Mnešice , cestou: Jozef Hrušovský, Beckovská 23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

4) Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

5) Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 47 Bratislava

6) Poľovný revír Pasia, Partizánska 401, 916 24 Horná Streda