hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/23632-2

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

 

Vec: Upovedomenie o začatí správneho konania - žiadosť Základnej organizácie technických športov, OŠK automotoklub o predĺženie platnosti rozhodnutí č. KÚŽP/2011/00306-005 a č. KÚŽP/2011/00579-004.

 

            Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 12.09. 2014 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Základnej organizácie technických športov, OŠK automotoklub, 958 45 Veľký Klíž zo dňa 10.09.2014.

            Predmetom konania je žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia do 31.12.2017 č. KÚŽP/2011/00306-005 z 04.04.2011 v znení č. KÚŽP/2011/00579-004 z 12.09.2011 (uvedeným rozhodnutím boli zmenené a doplnené podmienky č. 1,5,6,7,8,9 a 10. pôvodného rozhodnutia). Uvedenými rozhodnutiami bol žiadateľovi vydaný súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. g) a k) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení platnom ku dňu vydania uvedeného rozhodnutia (ďalej len „zákon“) na umiestnenie informačného zariadenia a na organizovanie verejného športového podujatia za hranicami zastavaného územia obce a povolená výnimka podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona na vjazd a státie s motorovým vozidlom na parcele KN–C č. 988 v k.ú. Ješkova Ves na území CHKO Ponitrie, kde platí 2. stupeň ochrany prírody.

           Orgán ochrany prírody si k žiadosti vyžiada odborné stanovisko od ŠOP SR – Správy CHKO Ponitrie.

           Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice.

           V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 dní od zverejnenia na internetovej stránke.

           Prílohou tohto oznámenia sú rozhodnutia č. KÚŽP/2011/00306-005 a č. KÚŽP/2011/00579-004.

 

 

                                                                                                                                                      Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                         vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1. Základná organizácia technických športov, OŠK-automotoklub, 958 45 Veľký Klíž

2. Obec Ješkova Ves, 958 45 Ješkova Ves

3. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, stále pracovisko Partizánske, Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske

4. ŠOP SR – Správa CHKO Ponitrie, Samova ul. 3, 949 01 Nitra