hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/029679-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec: Upovedomenie o začatí správneho konania.

 

         Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja oznamuje, že dňa 18.11.2014 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Jána Malára, bytom: Durcova Dolina č. 1315, 916 01 Stará Turá.

           Predmetom žiadosti je povolenie výnimky zo zákazu rúbať dreviny podľa §15 ods.1 písm. e) a §67 písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemkoch KN-E parc. č. 13297 a 13298 v k.ú. Stará Turá, ktoré sa nachádzajú v Chránenom areáli Pavúkov jarok, v ktorom platí 4. stupeň ochrany prírody. Navrhované činnosť bola žiadateľovi v minulosti povolená rozhodnutím č.j. KÚŽP/2011/00312-4/Ďu z 31.3. 2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 15.4. 2011 a bolo platné do 15.4. 2014, no žiadateľ uvádza, že povolenú činnosť počas jeho platnosti nezrealizoval. Žiadateľ zároveň s podaním uhradil správny poplatok vo forme elektronického kolku v hodnote 10,- €.

            Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

 

 

                                                                                                                                                                      Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                        vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1) Ján Malár, Durcova Dolina č. 1315, 916 01 Stará Turá.

2) Okresný úradNové mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

3) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín 4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica