hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/027337-2

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec: Upovedomenie o začatí správneho konania - žiadosť obce Motešice o povolenie výnimky zo zákazu rúbať dreviny v Prírodnej pamiatke Potok Machnáč.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 24.10. 2014 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Obce Motešice, Machnáčska 288, 913 26 Motešice zo dňa 21.10.2014.

           Predmetom konania je žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu rúbať dreviny podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v Prírodnej pamiatke Potok Machnáč, kde platí 4. stupeň ochrany prírody v k.ú. Horné Motešice a v k.ú. Dolné Motešice. Výrub drevín v chránenom území súvisí s protipovodňovými opatreniami, ktoré boli predbežne prerokované dňa 10.102014 na pracovnom stretnutí a terénnej obhliadke kritických častí vodného toku za prítomnosti SVP, š.p. OZ Piešťany, Správy povodia hornej Nitry a Správy CHKO Biele Karpaty.

           Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice.

            V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 dní od zverejnenia na internetovej stránke.

  

 

                                                                                                                                                                    Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                        vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1. Obec Motešice, Machnáčska 288, 913 26 Motešice

2. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova

3, 911 01 Trenčín 3. ŠOP SR – Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska č. 31, 914 41 Nemšová

4. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

5. SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia hornej Nitry, Škultétyho 15, 955 57 Topoľčany

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4