hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/026725-2

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania.

 

       Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja oznamuje, že dňa 16.10.2014 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konajúc vo veci žiadosti spoločnosti MVM, s.r.o., so sídlom Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina, IČO: 364 093 83, zastúpenej konateľom spoločnosti Ing. Pavlom Markom zo dňa 15.10.2014, žiadosť doručená na správny orgán dňa 16.10.2014. Predmetom žiadosti je povolenie výnimky zo zakázaných činností podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na vjazd a státie s motorovým vozidlom v súvislosti s opravou oceľových konštrukcií stožiarov č. 49 - 218 existujúceho 220kV vedenia V275 Považská Bystrica – ESt Bystričany. Časť dotknutého územia je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, v ktorom platí 2. stupeň ochrany prírody a Prírodnej rezervácie Pod Homôlkou (4. stupeň ochrany prírody) a jej ochranného pásma ( územie 100 m smerom von od hranice PR) s 3. stupňom ochrany prírody. Do CHKO Strážovské vrchy vchádza elektrické vedenie v úseku pbč. 102 – 105. Uvedený úsek sa nachádza v okrese Ilava, k.ú. Horná Poruba (pbč.102 – 104) a v okrese Trenčín, k.ú. Dolná Poruba (pbč. 105). Do prírodnej rezervácie Pod Homôlkou vchádza elektrické vedenie v úseku pbč. 110 v okrese Trenčín, k.ú. Dolná Poruba. Podľa §11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike je žiadateľ oprávnený vo verejnom záujme pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti, o tejto činnosti je podľa cit. zákona o energetike povinný minimálne 15 dní vopred informovať vlastníka resp. správcu alebo nájomcu pozemku. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe ( po telefonickom dohovore ).

Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice, najneskôr 05.11.2014.

            V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 7 dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

 

                                                                                                                                                                           Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                              vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1) MVM, s.r.o., Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina

2) Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové nám. 81/18, 019 01 Ilava

3) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

4) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

5) ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové č. 189, 017 01 Považská Bystrica

6) Obec Dolná Poruba, Obecný úrad č. 61, 914 43

7) Obec Horná Poruba, Obecný úrad č. 39, 018 35

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4