hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/014767-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec: Upovedomenie o začatí správneho konania – žiadosť Lukáša Kubičinu o vydanie súhlasu na prieskum a výskum  jaskýň a o povolenie výnimky zo zákazu vjazdu vozidlom v CHKO Biele Karpaty a v CHKO Malé Karpaty a zo zákazov v jaskyniach, vyžiadanie odborných stanovísk ŠOP SR a výzva na doplnenie podania.

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 12.6. 2014 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti zo 4.5. 2014 od Lukáša Kubičinu, bytom: Západná č. 16, 911 08 Trenčín, doručenej dňa 12.6. 2014.

             Predmetom konania je vydanie súhlasu podľa §56 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na prieskum a výskum jaskýň v oblasti Čachtického krasu, Zemiansko – podhradského krasu a v krasovej oblasti Považského Inovca v okresoch Nové Mesto nad Váhom a Trenčín. Predmetom prieskumu a výskumu majú byť najmä tieto jaskyne: Čachtická jaskyňa, Štepnica, Agáčina, Sutinka, Plazivé Oko, OMVJ, Hladový prameň, Jasenského duby I, II, III, Jaskyňa na Landrovci, Ignác, Beckovská jaskyňa, Bodovský ponor, SS1, Fosílna vyvieračka nad Čachticami a Krasové prepadlisko na Hradisku. Ďalej je predmetom konania povolenie výnimky zo zákazu vjazdu motorovým vozidlom podľa §13 ods.1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny v území s 2. stupňom ochrany prírody v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, podľa §14 ods.1 písm. c) a d) zákona o ochrane prírody a krajiny na pohyb mimo vyznačených turistických a náučných chodníkov za hranicami zastaveného územia obce a na táborenie, stanovanie a bivakovanie v územiach s 3. stupňom ochrany prírody v súvislosti s uvedeným prieskumom a výskumom jaskýň. Predmetom konania je tiež povolenie výnimky zo zákazov v jaskyniach podľa §24 ods.4 písm. a), b) a k) zákona o ochrane prírody a krajiny na vstup alebo iné preniknutie do jaskyne, poškodzovanie a ničenie chemickej a mechanickej výplne jaskyne, biotopov živočíchov a ostatných zložiek a prvkov jaskynného ekosystému – len v nevyhnutnom rozsahu potrebnom k preniknutiu dosiaľ neobjavených jaskynných priestorov a na rušenie pokoja a ticha v jaskyni. Predmetom konania je tiež vydanie súhlasu podľa §24 ods.10 písm. g) zákona o ochrane prírody a krajiny na táborenie v ochrannom pásme Čachtickej jaskyne.

              Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

               Orgán ochrany prírody týmto zároveň žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu slovenských jaskýň, Správu CHKO Malé Karpaty a Správu CHKO Biele Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania (podľa územnej a vecnej pôsobnosti) a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 27.6. 2014. Od Správy slovenských jaskýň zároveň žiadame aj vyjadrenie ku kvalifikačným predpokladom žiadateľa k vykonávaniu prieskumu a výskumu jaskýň.

                Orgán ochrany prírody týmto vyzýva žiadateľa podľa §19 ods.3 a §32 ods.1 až 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), aby v lehote do 15 dní od doručenia tejto výzvy doplnil podanie o adresy bydlísk a dátumy narodenia osôb, ktoré sa majú podieľať na prieskume a výskume jaskýň pod jeho vedením a o oznámenie typu a evidenčného čísla vozidla (vozidiel), pre ktoré žiada o povolenie výnimky zo zákazu vjazdu vozidlom. V prípade, že sa jedná len o vozidlá členov stráže prírody, pre ktorých vydal orgán ochrany prírody označenie vozidla „Stráž prírody“, nie je potrebné povolenie výnimky zo zákazov a túto časť žiadosti je možné vypustiť zo správneho konania.

Poučenie: V prípade, že nebude podanie v stanovenej lehote doplnené v zmysle výzvy, správny orgán konanie zastaví podľa ustanovení §82 ods.9 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny.

                 Do doby odstránenie nedostatkov podania orgán ochrany prírody správne konanie rozhodnutím preruší podľa §29 ods.1 správneho poriadku.

 

 

                                                                                                                                                                       Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                          vedúci odboru

 

Doručí sa poštou:

1) Lukáš Kubičina, Západná 16, 911 08 Trenčín

2) ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

3) ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra

4) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

5) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

6) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

(pre ŠOP SR ako príloha kópie žiadosti + príloh)

 

Zverejnením na internetovej stránke orgánu ochrany prírody sa doručí:

7) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

8) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

9) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

10) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26

11) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

12) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

13) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

14) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

15) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica