hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/013425-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

 

Vec: Upovedomenie o začatí správneho konania – žiadosť Jána Valíčka o predĺženie platnosti rozhodnutia z r. 2011 – výnimky zo zákazu vjazdu vozidlom v CHKO Strážovské vrchy v k.ú. Bodiná a vyžiadanie odborného stanoviska ŠOP SR.

         Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 29.5. 2014 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Jána Valíčka, bytom: Jablonové č. 225, 013 52 Súľov zo dňa 27.5. 2014.

          Predmetom konania je predĺženie platnosti rozhodnutia č.j. KÚŽP/2011/00489-003/Bec z 13.7. 2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 3.8. 2011 a je platné do 3.8. 2014. Uvedeným rozhodnutím bola menovanému povolená výnimka zo zákazu vjazdu motorovým vozidlom podľa §13 ods.1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov za účelom príjazdu k rodinnému domu č. 187 v katastrálnom území Bodiná a na súkromné pozemky parc. č. 476, 477, 491/2, 472/102, 104, 105, 474, 490/2, 491/1 a 595 v k.ú. Bodiná, ktoré sa nachádzajú v území s 2. stupňom ochrany prírody v Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy a zároveň v Chránenom vtáčom území Strážovské vrchy (SKCHVÚ028) a v území európskeho významu Strážovské vrchy (SKUEV0256).

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

         Orgán ochrany prírody týmto zároveň žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu CHKO Strážovské vrchy o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 10.6. 2014.

 

 

                                                                                                                                                             Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                               vedúci odboru

 

Doručí sa poštou:

1) Ján Valíček, Jablonové č. 225, 013 52 Súľov

2) Urbárske pozemkové spoločenstvo Hradná, 013 52 Súľov

3) Obec Bodiná, Bodiná č. 102, 018 15 pošta Prečín

4) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

5) ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

 

Zverejnením na internetovej stránke orgánu ochrany prírody sa doručí:

6) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

7) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

8) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

9) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26

10) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

11) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

12) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

13) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

14) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica