hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/012795-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

 

Vec: Oznámenie o začatí konania

         Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal dňa 21. 5. 2014 správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Mestského úradu Myjava (adresa: Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava).

           Predmetom žiadosti je plánované ošetrenie drevín v katastrálnom území mesta, ide o chránený strom Myjavská lipa (parcela KN-C č. 2065/2) a chránený strom Lipa pri Múzeu 1. SNR (parcela KN-C č. 1406). Na uvedené zásah je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody v zmysle § 49 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). Ošetrenie oboch líp bude spočívať v opílení suchých, poškodených a ohrozujúcich konárov, skrátení niektorých konárov na zlepšenie stability stromov, ošetrení rezných rán ochranným náterom a ošetrení dutín. Činnosť bude vykonaná prostredníctvom dodávateľskej firmy zameranej na ošetrovanie drevín.

          Žiadateľ je v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od správneho poplatku.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.tn.ouzp.sk  písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

                                                                                                                                                                         Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                           vedúci odboru

 

Doručí sa poštou:

1) Mesto Myjava, Mestský úrad, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava

 

Doručí sa zverejnením na internete:

2) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

3) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

4) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

5) Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 26, 082 13 Tulčík

6) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

7) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

8) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

9) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

10) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22