hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/01145-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

 

Vec: Upovedomenie o začatí správneho konania – žiadosť obce Čachtice o vydanie súhlasu o povolenie výnimky zo  zákazov v NPR Čachtický hradný vrch v súvislosti so spoločenským podujatím pri otvorení Čachtického hradu a vyžiadanie stanoviska ŠOP SR

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 1.4. 2014 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Obce Čachtice, č.j. 21/2014, zo dňa 28.3. 2014.

           Predmetom konania je vydanie súhlasu na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, (predajné stánky a mobilné WC) za hranicami zastavaného územia obce podľa §15 ods.2 písm. a), v znení §13 ods.2 písm. l) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). Ďalej je predmetom konania žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu organizovať verejnosti prístupné spoločenské podujatie podľa §15 ods.1 písm. a) v znení §14 ods.1 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny, zo zákazu vjazdu a státia motorovým vozidlom podľa §15 ods.1 písm. a) v znení §14 ods.1 písm. a) v znení §13 ods.1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny. Žiadosť sa týka vozidiel usporiadateľa a televízie po spevnenej prístupovej ceste z Čachtíc. Záchytné parkovisko pre návštevníkov je navrhnuté mimo chránených území. Ďalej je predmetom žiadosti povolenie výnimky zo zákazu použiť zariadenie spôsobujúce hlukové efekty (ozvučovacia aparatúra a výstrely z dela) mimo uzavretých stavieb podľa §15 ods.1 písm. a) v znení §14 ods.1 písm. f) zákona o ochrane prírody a krajiny. Žiadosť sa týka Národnej prírodnej rezervácie Čachtický hradný vrch, v ktorej platí 4. stupeň ochrany prírody, jej ochranného pásma, v ktorom platí 3. stupeň ochrany prírody a Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, v ktorej platí 2. stupeň ochrany prírody v k.ú. Čachtice. Navrhovaným podujatím je zároveň dotknuté územie európskeho významu SKUEV0103 Čachtické Karpaty. Žiadosť bola podaná v súvislosti so zámerom usporiadať v priebehu mesiacov máj až júl 2014 jednorazovo spoločenské podujatie v súvislosti v otvorením Čachtického hradu pre verejnosť po jeho rekonštrukcii. Predpokladané trvanie podujatia je 3 dni (cez víkend), denne v čase od 10,00 do 17,00 hod., predpokladaný denný počet návštevníkov Čachtického hradu je 1000 až 1500 na deň.

           Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

           Orgán ochrany prírody týmto zároveň žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu CHKO Malé Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 17.4. 2014.

 

 

                                                                                                                                                             Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                               vedúci odboru

 

Doručí sa poštou:

1) Obec Čachtice, Malinovského 769, 916 21 Čachtice

2) Lesy SR š.p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 01 Trenčín

3) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

4) ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra

 

Zverejnením na internetovej stránke orgánu ochrany prírody sa doručí:

5) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

6) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

7) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

8) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26

9) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

10) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

11) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

12) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

13) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica