hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/01048-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec: Upovedomenie o začatí správneho konania k žiadosti Biely Potok, a.s., o vydanie súhlasu na výstavbu lesnej cesty v k.ú. Tŕstie v 2. stupni ochrany prírody v CHKO Strážovské vrchy

 

         Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 20.3. 2014 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti: Biely Potok, a.s., so sídlom: Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36322962, zn. IV/038/2014 z 18.3. 2014.

          Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu podľa §13 ods.2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výstavbu lesnej protipožiarnej cesty č. 6 v katastrálnom území Tŕstie - v dĺžke 65 bežných metrov. Navrhovaná stavba sa nachádza v území s druhým stupňom ochrany prírody v Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, v k.ú. Tŕstie, zároveň v území európskeho významu 0256 Strážovské vrchy a v Chránenom vtáčom území Strážovské vrchy.

          Pri vydávaní rozhodnutia bude orgán ochrany prírody vychádzať zo svojho stanoviska zn. OÚ-TN-OSZP1-2014/00919-2/Ďu zo 7.3. 2014 k projektovej dokumentácii vypracovanej Ing. Lukášom Rolkom – autorizovaným stavebným inžinierom v januári 2014 a z vyžiadaného odborného stanoviska Štátnej ochrany prírody SR – Správy CHKO Strážovské vrchy.

           Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

Ing. Juraj Hamaj
vedúci odboru

 

Doručí sa poštou:

 1. Biely Potok, a.s., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava
 2. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
 3. ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica
 4. Obec Dolný Lieskov, stavebný úrad, 018 21 Dolný Lieskov č. 193

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke úradu pre:

 1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
 2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2
 3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín
 4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26
 5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec
 6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
 7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
 8.  Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
 9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica