hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/00676-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec: Upovedomenie o začatí správneho konania - žiadosť EKOREM s.r.o. o povolenie výnimky zo zákazov v PR Turecký vrch v súvislosti s výrubom drevín pod elektrovodom VVN a vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 13.2. 2014 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti spoločnosti EKOREM s.r.o., so sídlom: Kpt. Nálepku č. 1, 082 71 Lipany, IČO: 36487121, zo dňa 6.2. 2014 (Žiadosť bola doručená dňa 7.2. 2014 na ŠOP SR – Správu CHKO Biele Karpaty a táto ju listom zn. CHKOBK/113/14 z 11.2. 2014 odstúpila na Okresný úrad Trenčín.)

            Predmetom konania je povolenie výnimky zo zákazu vjazdu a státia motorovým vozidlom a zo zákazu rúbať dreviny podľa §13 ods.1 písm. a) §15 ods.1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s oznámeným výrubom drevín v ochrannom pásme elektrovodu VVN č. 8757 – 8758, 8740 – 8750 Rz Bošáca – VE Nové Mesto nad Váhom, v Prírodnej rezervácii Turecký vrch, v ktorej platí štvrtý stupeň ochrany prírody.

            Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

           Orgán ochrany prírody zároveň žiada ŠOP SR – Správu CHKO Biele Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 28.2. 2014.

 

Ing. Juraj Hamaj
vedúci odboru

Doručí sa poštou:

 1. EKOREM s.r.o., Kpt. Nálepku č. 1, 082 71 Lipany
 2. Lesy SR š.p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 01 Trenčín
 3. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 4. ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

 

Zverejnením na internetovej stránke orgánu ochrany prírody sa doručí:

 1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
 2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2
 3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín
 4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26
 5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec
 6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
 7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
 8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
 9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica