hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2013/917/3195

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania - žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja oznamuje, že dňa 18.12.2013 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konajúc vo veci žiadosti zo dňa 17.12.2013 spoločností Racu Slovakia, s.r.o., Šebešťanová č. 259, 017 01 Považská Bystrica a KSK Slovakia, s.r.o., Šebešťanová č. 259, 017 01 Považská Bystrica, v zastúpení na základe splnomocnenia Ing. Jozef Šajtlava, Stred 56/47, 017 01 Považská Bystrica.

           Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v priemyselnom areáli ľahkej strojárskej výroby v Šebešťanovej v súvislosti s realizáciou stavby: Priemyselný park ĽVS, kat. územie Šebešťanová, Považské Podhradie, objekt Prekládka vodného toku“, ktorá rieši prekládku bezmenného vodného toku, č. toku 4-21.07-064-(297). Dotknuté parcely a katastrálne územia: KN-C parc. č. 305/1, 341/64, v k.ú. Považské Podhradie.

           Pokiaľ sa niekto z účastníkov konania nechá zastupovať, zástupca je povinný predložiť písomné splnomocnenie. Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje návrhy alebo námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

Ing. Juraj Hamaj
vedúci odboru

Rozdeľovník:

  1. Ing. Jozef Šajtlava, Stred 56/47, 017 01 Považská Bystrica
  2. Racu Slovakia, s.r.o., Šebešťanová č. 259, 017 01 Považská Bystrica
  3. KSK Slovakia, s.r.o., Šebešťanová č. 259, 017 01 Považská Bystrica
  4. NOVA TRADE, spol.s.r.o., Orlové 217, 017 01Považská Bystrica
  5. Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica, Orlové, 017 01 Považská Bystrica
  6. CHKO Strážovské vrchy, Orlové č. 189, 017 01 Považská Bystrica

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke 

  1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
  2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2
  3. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26
  4. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4