hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-PD-OSZP-2018/016255

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania - zmena rozhodnutia č. OU-PD-OSZP-2016/ 020080 zo dňa 16.09.2016 a predĺženie jeho platnosti

 

           Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len orgán ochrany prírody) oznamuje, že podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov začal správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. a) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), na základe podnetu Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica (ďalej len CHKO Strážovské vrchy) zo dňa 25.07.2018.

          Za účelom ochrany hniezdnych lokalít orla skalného (Aguila chrysaetos) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-PD-OSZP-2016/020080 zo dňa 16.09.2016 podľa § 4 ods. 2 zákona zakázal a obmedzil podniku Lesy Slovenskej republiky, š. p., odštepný závod Prievidza, Švéniho 7, 971 53 Prievidza, IČO 3603851 vykonávanie lesohospodárskej činnosti v určených ochranných zónach hniezdísk orla skalného v lokalitách Suchá duša, Kohlgrunt a Steinzeify v Lesnom celku Magura I. v katastrálnom území Tužina. Pracovníci Správy CHKO Strážovské vrchy každoročne vykonávajú kontrolu hniezdnych lokalít a zistené skutočnosti oznamujú obhospodarovateľovi dotknutých pozemkov. Počas poslednej kontroly uskutočnenej dňa 03.07.2018 bol zistený zánik hniezda (jeho rozpad) na lokalite Steinzeify, a preto Správa CHKO Strážovské vrchy navrhla zrušenie ochrannej zóny hniezda v lokalite Steinzefy a s tým aj súvisiacich zákazov a obmedzení.

            Na základe uvedených skutočností orgán ochrany prírody podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona zmení rozhodnutie č. OU-PD-OSZP-2016/020080 zo dňa 16.09.2016 tak, že vo výrokovej časti rozhodnutia bude vypustený celý obsah textu v bode III. s názvom III. Hniezdna lokalita Steinzeify (mapová príloha č. 3).

          Nakoľko zákazy a obmedzenia lesohospodárskej činnosti boli vydané na určitý čas (do 31.12.2018) a z dôvodu zabezpečenia ochrany zostávajúcich hniezdnych lokalít orla skalného v ďalšom období, orgán ochrany prírody zároveň mieni tento čas predĺžiť do 31.12. 2028, t. j. do konca platnosti nového Programu starostlivosti o les pre LC Magura I.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to predbežne písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona. Tieto môžu do piatich pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke podľa § 82 ods. 7 zákona písomne alebo elektronicky potvrdiť orgánu ochrany prírody svoj záujem byť účastníkom konania

          Orgán ochrany prírody upúšťa od ústneho pojednávania, nakoľko to nevyžaduje povaha veci a skutočný stav je mu dostatočne známy.

          Účastníci konania môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje vyjadrenie môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice v termíne najneskôr 10 dní od doručenia tohto listu.

 

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

 

Rozdeľovník

Doručí sa

  1. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prievidza, Švéniho 7, 971 53 Prievidza
  2. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk

  1. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310
  2. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
  3. Združenie domových samospráv, Rovniankova č. 14, 851 02 Bratislava