hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-PD-OSZP-2017/000172

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na poškodzovanie a ničenie biotopov

           Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len orgán ochrany prírody) oznamuje, že začína správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 písm. e) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) na základe rozhodnutia Okresného úradu Trenčín, odboru opravných prostriedkov, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín (ďalej len odvolací orgán) č. OU-TN-OOP3-2017/001979-004/Let zo dňa 17.01.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.02.2017. Predmetným rozhodnutím bolo zrušené odvolaním napadnuté rozhodnutie vydané orgánom ochrany prírody pod č. OU-PD-OSZP-2017/014630 zo dňa 02.09.2016, ktorým bol spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava IČO: 35829141 v zastúpení Ing. Martin Marko, MVM, s.r.o., Veľká okružná 18, 010 01 Žilina, IČO: 36409383 podľa § 6 ods. 2 zákona vydaný súhlas na poškodzovanie a ničenie biotopov v súvislosti s plánovanou výstavbou „Vedenie 2 x 400 kV Horná Ždaňa – lokalita Oslany“. Odvolací orgán vec vrátil dňa 02.03.2017 tunajšiemu úradu na nové prejednanie a rozhodnutie.

          Predmetné biotopy európskeho a národného významu sú identifikované v trase vedenia 2 x 400 kV Horná Ždaňa – lokalita Oslany na území okresov Partizánske (k.ú. Pažiť), Prievidza, (k.ú. Horná Ves, k.ú. Radobica), Žarnovica (k.ú. Veľké Pole, k.ú. Píla, k.ú. Župkov, k.ú. Hrabičov), Žiar nad Hronom (k.ú. Bukovina).

          Lokality náhradných revitalizačných opatrení sú navrhnuté na území okresov Prievidza: Lubianka (k.ú. Oslany), Zadná lúka (k.ú. Čereňany), Žarnovica: Stráž (k.ú. Veľké Pole), CHA Ivanov salaš (k.ú. Kľak), Vojšín (k.ú. Veľká Lehota), Malá Lehota – Tomov Štál (k.ú. Veľké Pole), PR Bujakov vrch (k.ú. Nová Baňa), Zlaté Moravce: Ladice-lom (k.ú. Ladice), Jedliny (k.ú. Kostoľany pod Tribečom), Inovecké sedlo (k.ú. Tekovské Nemce), Bánovce nad Bebravou: Šípkov (k.ú. Šípkov), Slatina nad Bebravou – nad družstvom (k.ú. Slatina nad Bebravou), Banská Štiavnica: CHA Michalštôlnianske rašelinisko (k.ú. Banská Štiavnica), NPR Sitno a Tatárska lúka (k.ú. Ilija), Kynceľov vrch (k.ú. Prenčov), Banská Štiavnica a Zvolen: PR Gajdošovo (k.ú. Banský Studenec, k.ú. Babiná), Krupina: PR Holý vrch (k.ú. Krupina), Domaníky (k.ú. Domaníky), Medovarce (k.ú. Medovarce), Súdovce (k.ú. Súdovce), PR Šinkov salaš (k.ú. Dvorníky), Veľký Krtíš: PR Seleštianska stráň (k.ú. Vrbovka), PR Kiarovský močiar (k.ú. Kiarov), PR Hradište (k.ú. Kováčovce), PR Dedinská hora (k.ú. Muľa).

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to predbežne písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona. Tieto môžu v termíne do 05.04.2017 podľa § 82 ods. 3 zákona písomne alebo elektronickou poštou potvrdiť orgánu ochrany prírody svoj záujem byť účastníkom konania.

 

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

 

Rozdeľovník

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk 

  1. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310
  2. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
  3. Združenie domových samospráv, Rovniankova č. 14, 851 02 Bratislava