hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-PD-OSZP-2014/015688

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dlhá 3, 971 01 Prievidza

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA
A
POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

 

          Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany zastúpený riaditeľom Odštepného závodu Piešťany JUDr, Vladimírom Zacharom podal dňa 11.09.2014 na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o súhlas na zásah do biotopu európskeho významu Ls5.1 Bukové a jedľovobukové kvetnaté lesy v súlade s § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

           Záujmové územie sa rozprestiera na parcelách č. 3961/1, 3959/1, 8/11, 3943/2, 8/5, 3959/12, 8/13, 3943/1, 3941 k.ú. Lehota pod Vtáčnikom v užívaní Lesov SR, 3.p., OZ Prievidza. Dôvodom zásahu do predmetného biotopu je vybudovanie prehrádzky na toku Lehotský potok, zachytávanie splavenín a plavenín, resp. vody nad obcou Letota pod Vtáčnikom.

           Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s ustanovením §§ 18 a 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom a súčasne nariaďuje k prerokovaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na deň

 

07.10.2014 o 09.00 hod.

na Okresnom úrade v Prievidzi, odbore SOZP, Dlhá ul. 3, Prievidza (č.dv. 103).

 

           Do podkladov je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie a pri ústnom pojednávaní.

            V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

            Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods. 6 zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 3 zákona do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke MŽP SR http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/ochrana-prirody-krajiny/informacie-zacatych-spravnych-konaniach/krajsky-urad-zivotneho-prostredia-trencin/obvodny-urad-prievidza/.  

            V zmysle § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov máte právo dať sa zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolíte. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným splnomocnením osvedčeným podľa osobitných predpisov (§ 82 ods. 5 zákona).

 

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

 

Na konanie sa pozýva

  1. SVP, š.p., OZ Piešťany, 921 80 Piešťany - žiadame Vás, aby ste zabezpečili vozidlo na terénnu obhliadku
  2. Lesy SR, š.p., OZ Prievidza