hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-PD-OSZP/2014-006632

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dlhá 3, 971 01 Prievidza

 

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA
A

POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

          Spoločnosť VESTKAM, s.r.o., Horné Vestenice č. 307, zastúpená konateľom spoločnosti Ing. Ivanom Mäsiarom podala dňa 05.05.2014 na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o súhlas na zásah do biotopu európskeho významu Ls 3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy (91H0*) a biotopu európskeho významu Tr1 (6210) – Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte v súlade s § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

           Záujmové územie sa rozprestiera na parcelách č. 724/14, 724/15, 724/16, 724/17, 724/18 k.ú. Horné Vestenice vo vlastníctve Urbariátu-pozemkového spoločenstva Horné Vestenice o celkovej rozlohe 8,55 ha. Dôvodom zásahu do predmetných biotopov je rozšírenie POPD vo východnej časti jestvujúceho dobývacieho priestoru Horné Vestenice - dolomitový lom Horné Vestenice .

            Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s ustanovením §§ 18 a 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom a súčasne nariaďuje k prerokovaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na deň

28.05.2014 o 09.00 hod.

v sídle spoločnosti VESTKAM, s.r.o., Horné Vestenice č. 307.

          Do podkladov je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie a pri ústnom pojednávaní.

          V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

           Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods. 6 zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 3 zákona do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke MŽP SR http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/ochrana-prirody-krajiny/informacie-zacatych-spravnych-konaniach/krajsky-urad-zivotneho-prostredia-trencin/obvodny-urad-prievidza/.

          V zmysle § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov máte právo dať sa zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolíte. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným splnomocnením osvedčeným podľa osobitných predpisov (§ 82 ods. 5 zákona).

 

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

 

Na konanie sa pozýva

  1. VESTKAM, s.r.o., 972 22 Horné Vestenice č. 307
  2. Urbariát-Pozemkové spoločenstvo Horné Vestenice

Prizýva sa

  1. ŠOP Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra
  2. Obec Horné Vestenice