hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-PE-OSZP-2014/000545

OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie SNP 15/6, 958 01 Partizánske

 

Vec: Informácia o začatom správnom konaní č. j. OU-PE-OSZP-2014/000545

     

         Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie, buď písomne na adresu: Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske alebo elektronicky na adresu: .

 

Žiadateľ: Gymnázium Partizánske, Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske, žiada o vydanie súhlasu na:

- Umiestnenie informačného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce v území s II. stupňom ochrany podľa § 13 ods. 2 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), z dôvodu realizácie projektu Comenius pod názvom Prírodné krásy Európy.

 

Správne konanie začalo dňa 18.06.2014.