hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-NM-OSZP-2018_08_1

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

           Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu:  v lehote 7 pracovných dní od zverejnenia informácie.

           Žiadateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín, IČO: 36038351, žiada o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce v druhom stupni ochrany, na lesnom celku LC Nové Mesto nad Váhom, LC Kočovce – LS Nové Mesto nad Váhom, podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

 

Správne konanie začalo dňa 13.08.2018.